• Regulamin serwisu
I. Definicje
Regulamin – ogół zasad zamieszczonych w niniejszym dokumencie, określających właściwy sposób użytkowania serwisu.
Serwis – internetowa strona www, o charakterze handlowo-usługowym, znajdująca się pod adresem https://www.luxcoins.pl oraz prowadzona przez Administratora.
Administrator – LUXCOINS SP. Z O. O. z siedzibą: ul. Ks. Krzysztofa Wilskiego-Ciborowicza 36-44, 21-500 Biała Podlaska, Polska – odpowiada za zarządzanie i prowadzenie Serwisu.
Użytkownik – każda osoba, która odwiedza stronę https://www.luxcoins.pl, w celu skorzystania z oferowanych usług, w celach informacyjnych, lub jakichkolwiek innych związanych z działalnością Serwisu.
Usługa – usługa polega na odesłaniu Użytkownikowi zwrotnej wiadomości SMS ze specjalnym Kodem, który należy wpisać w miejscu do tego wskazanym, by uzyskać określoną ilość monet (coins), przeznaczonych do użytku w grze FIFA Ultimate Team.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
2. Decydując się na skorzystanie z usług Serwisu, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
3. Dostawcą oferowanej w Serwisie Usługi jest firma: CashBill S.A. (płatności przelewem oraz PaySafeCard).
4. Szczegółowy regulamin dostawcy Usług dostępny jest na stronie: https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty.
5. Administrator serwisu jest zobligowany do realizacji każdej zamówionej usługi, najpóźniej do 72 godzin od otrzymania zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 6.
6. Administrator serwisu nie jest zobligowany do zrealizowania usługi w przypadku gdy:
• Użytkownik w swoim zamówieniu błędnie poda dane wystawionej karty zawodnika.
• Użytkownik w swoim zamówieniu poda błędne dane do zalogowania na konto w celu doładowania konta.
• Nastąpi poważna awaria techniczna niezależna od Administratora, wówczas Administrator będzie zobowiązany do poinformowania Użytkowników o przyczynach owej awarii i jak najszybszego wyznaczenia dokładnej daty ponownego wznowienia realizacji zamówień.
7. Wszystkie wypłaty za konta i monety są realizowane w określonych terminach i mogą ulegać zmianie w określonym terminie. 
 Wypłaty za konta oraz konta z monetami są nadawane do 14 dni a w szczególnych wypadkach gdy są problemy ze sprzedającymi to wtedy do 30 dni. 
 Wypłaty za monety są nadawane do 7 dni od czasu zakończenia pobierania monet z konta. 
III. Charakterystyka Użytkowników i Usługi
1. Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.
2. Użytkownik, chcący zamówić daną usługę, musi najpierw wysłać wiadomość SMS o określonej, wybranej przez siebie wcześniej treści. Wszystkie możliwe do wybrania konfiguracje usługi oraz numery i treści smsów, są dostępne na odpowiedniej stronie Serwisu.
3. Gdy Użytkownik prawidłowo wyślę wiadomość SMS, otrzyma na swój numer telefonu (z którego nadał SMS), wiadomość zwrotną, zawierającą Kod Dostępu przeznaczony do wpisania w zamówieniu.
4. Skorzystanie z Usługi może skutkować blokadą lub wyzerowaniem konta w grze.
5. Dostawca Usługi oraz Administrator nie odpowiadają za:
• Treści wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkowników,
• Skorzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
• Wszelkie szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania Użytkowników z Usługi,
• Błędne oszacowanie przez Użytkownika swoich możliwości finansowych oraz nieznajomość obowiązujących aktualnie w Serwisie cen.
• Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
• Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
• Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
• Ewentualną blokadę lub wyzerowanie konta w grze.
6. Jednocześnie należy podkreślić, że operatorzy GSM odpowiadają wyłącznie za prawidłowe funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych, czyli dostarczenie wiadomości SMS w ramach oferowanej usługi.
7. Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo.
8. Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie Kodu Dostępu.
IV. Reklamacje
1. Wszystkie reklamacje i roszczenia związane z niewłaściwym działaniem Usługi należy zgłaszać niezwłocznie Administratorowi najpóźniej do trzech dni roboczych (tj. 72 godzin) od momentu zaistnienia usterki.
2. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Prawidłowo sporządzona treść reklamacji powinna zawierać szczegółowy opis nieprawidłowości, które nastąpiły podczas realizacji Usługi oraz wszelkie inne dane (tj. numer telefonu, datę wysłania wiadomości SMS, nazwę Użytkownika, wybrany pakiet etc.) niezbędne do rozpatrzenie zgłoszenia.
4. Reklamacje uniemożliwiające weryfikacje zgłoszenia (posiadające niekompletne dane) będę automatycznie odrzucane.
5. Reklamacje można zgłaszać w następujący sposób:
• Drogą mailową: luxcoins@onet.pl,
• Tradycyjną korespondencją: LUXCOINS SP. Z O. O., ul. Ks. Krzysztofa Wilskiego-Ciborowicza 36-44, 21-500 Biała Podlaska.
6. Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Administratora poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
7. W przypadkach szczególnych Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.
8. Uznanie zasadności reklamacji Użytkownika, skutkuje zadośćuczynieniem w postaci przywrócenia dostępu do Usługi, którą Użytkownik wcześniej zamówił lub sprzedał. 
9. Użytkownik nie może ubiegać się o inną formę zadośćuczynienia niż dostępne w Serwisie Usługi, co oznacza, że nie przysługuje mu z tytułu Reklamacji odszkodowanie, ani zwrot należności.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż równowartość zamówionej Usługi.
V. Postanowienia końcowe
1. Usługa oferowana przez Serwis jest dostępna dla Użytkowników korzystających z sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid (przedpłaconym), jak i postpaid (abonamentowym).
2. Administrator przetwarza i przechowuje numery telefonów komórkowych, z których Użytkownicy wysyłają wiadomości SMS, wyłącznie w celu zrealizowania zamówionych usług oraz w celach marketingowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania faktycznej tożsamości Użytkowników serwisu poprzez:
• Prośbę o przesłanie kopii dowodu osobistego (pocztą, skanem, faksem etc.) w wypadku gdy Użytkownik jest osobą fizyczną,
• Prośbę o przesłanie dokumentów potwierdzających autentyczność danych podmiotu innego niż osoba fizyczna.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji danego zamówienia w przypadku zaistnienia podejrzenia, iż Użytkownik nie jest prawowitym właścicielem numeru telefonu komórkowego z którego wysyła wiadomość SMS, oraz nie ma stosownego upoważnienia do korzystania z tego numeru.
5. Administrator zastrzega sobie także prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.10.2019 r.
  • Dodaj opinię
  • Wyraź swoją opinię o serwisie

    Ten formularz nie zbiera żadnych danych identyfikujących Cię lub Twoje urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon itp).
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Wsparcie

Jeśli masz pytania, potrzebujesz wsparcia przy transakcji, lub chcesz porozmawiać na inny temat związany z naszymi usługami, skorzystaj z czatu znajdującego się w prawym dolnym rogu.